Generelle samhandelsbetingelser


1. Anvendelse
Følgende samhandelsbetingelser er gældende for alle kunder, der benytter enhver form for ydelse Kelsa Media tilbyder, som anført i den mellem Kunden og Kelsa Media oprettede aftale (”Aftalen”), som samhandelsbetingelserne er vedhæftet.

Nærværende samhandelsbetingelser, som sammen med Aftalen udgør det samlede aftalegrundlag mellem Kunden og Kelsa Media, for så vidt angår de i Aftalen beskrevne ydelser, skal gå forud for alle hidtidige mundtlige og skriftlige aftaler og kan kun ændres (også for så vidt angår ændringer i omfanget og arten af de aftalte ydelser og honorarer) skriftligt.

Nærværende samhandelsbetingelser anses kun for fraveget, hvis dette fremgår klart og entydigt af Aftalen.

2. Honorarer, udgifter, fakturering og betalingsbetingelser
Kelsa Media har krav på Kundens betaling af det i Aftalen anførte honorar tillige med de til levering af ydelserne relaterede udgifter.

Hvis der ikke forud for arbejdets påbegyndelse er indgået aftale om et bestemt honorar, beregnes honoraret på grundlag af medgået tid og de til enhver tid fastsatte generelle timesatser for de medarbejdere, der har udført arbejdet.

Selvom der er aftalt et fast honorar, er Kelsa Media berettiget til at beregne honorar for den mertid, som Kelsa Media skal anvende på levering af ydelsen, hvis det efter Aftalens indgåelse viser sig, at (i)

forudsætningerne for levering af ydelsen er ændret afgørende, eller at (ii) forudsætningerne for levering af ydelsen ikke var korrekte eller tilstrækkelige, og disse omstændigheder – (i) eller (ii) – kan tilskrives Kunden.

Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder rimelige rejseomkostninger, omkostninger til indkvartering, leveomkostninger mv., skal betales af Kunden ud over honoraret.

Abonnement på Kelsa Medias ydelser faktureres i henhold til den til enhver tid gældende priser.

Priser oplyses ved henvendelse til Kelsa Media’s salgsafdeling. Abonnement på Kelsa Medias ydelser forudbetales løbende for en afhængig af abonnementstypen fastlagt periode ad gangen.

Forudbetalte abonnementer refunderes ikke.

Kelsa Media forbeholder sig ret til at opkræve gebyr i forbindelse med ydelse af for eksempel ekstraordinær support og service.

Medmindre andet fremgår af Aftalen, fakturerer Kelsa Media det udførte arbejde en gang om måneden på baggrund af den til arbejdet medgåede tid i den forløbne måned.

Fakturaer forfalder 14 dage fra fakturadato.

Forfaldne fakturaer forrentes i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Ved udsendelse af rykkerskrivelse opkræves rykkergebyr på kr 100 per rykker. Kelsa Media forbeholder sig retten til at overdrage fordringer til tredjepart i forbindelse med overgivelse til inkasso.

Uden i øvrigt at begrænse sine rettigheder har Kelsa Media ret til helt eller delvis at afbryde levering af ydelserne, indtil forfaldne fakturaer er betalt.

3. Kundens ansvar
Det er en forudsætning for Kelsa Medias levering af ydelserne, at Kunden:

• opfylder de i Aftalen definerede forpligtelser for Kunden og sørger for, at alle forudsætningerne for Aftalen er korrekte,

• rettidigt videregiver pålidelige, nøjagtige og fuldstændige oplysninger til Kelsa Media i nødvendigt omfang,

• træffer rettidige beslutninger og indhenter de nødvendige godkendelser fra ledelsen, og

• såfremt dette er aftalt, stiller et passende kontormiljø samt tilstrækkelige ressourcer og materiale til rådighed for Kelsa Medias personale efter behov.

4. Abonnement

En aftale om abonnement på en service eller et produkt, herefter samlet benævnt ydelser, fra Kelsa Media indgås afhængig af den pågældende ydelse enten ved tilmelding på Kelsa Medias hjemmeside eller ved direkte kontakt med Kelsa Media.

For en detaljeret beskrivelse af Kelsa Medias ydelser samt abonnements-former henvises til Kelsa Medias salgsafdeling.

Ved indgåelsen af aftalen om abonnement forpligter Kunden sig til at opgive korrekte oplysninger til Kelsa Media. Såfremt de af Kunden opgivne oplysninger ændres, skal Kunden give Kelsa Media skriftlig meddelelse herom.

5. Rettigheder
Kelsa Media har ejendomsretten og alle immaterielle rettigheder til programmel udviklet af Kelsa Media, hjemmeside, web, nyhedsbreve mm., som er udarbejdet af Kelsa Media. Dette gælder både nuværende som fremtidige udgaver af ovennævnte. Enhver uautoriseret anvendelse, distribution, ulovlig adkomst eller kopiering af ovenstående materiale eller dele heraf er forbudt og vil blive retsforfulgt.

6. Erstatning
Kelsa Medias ydelse omfattet af denne aftale leveres, som det er og forefindes (”as is”), Kundens brug af ydelsen sker i enhver henseende på eget ansvar. Kelsa Media er alene forpligtet til at erstatte kundens tab, der er en følge af væsentlig mangel ved en ydelse eller anden væsentlig misligholdelse fra Kelsa Medias side.

Kelsa Medias maksimale erstatningsansvar i henhold til Aftalen kan ikke overstige det honorar, som Kelsa Media modtager for den del af arbejdet, der giver anledning til erstatningsansvaret.

Kelsa Medias erstatningspligt omfatter alene Kundens direkte tab, hvorimod indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, tabt avance eller udgifter i forbindelse med tab af data, ikke erstattes. Kelsa Media er ikke erstatningsansvarlig, hvis forsinkelse eller mangel ved en ydelse skyldes forsinkelser, afbrydelser eller forstyrrelser i kommunikationsinfrastrukturen eller andre leverandørers forhold, som Kelsa Media ikke selvstændig er ansvarlig for.

Kelsa Media er endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, der påføres Kunden eller tredjemand som følge af Kundens anvendelse af resultater fra ydelsen. Kelsa Medias samlede erstatningspligt udgør maksimalt den årlige abonnementsbetaling vedrørende den ydelse, der har givet anledning til tabet.

7. Produktansvar
Kelsa Media er ansvarlig for produktskade forvoldt af Kelsa Medias ydelser. Kelsa Media er dog ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, tabt avance eller udgifter i forbindelse med tab af data, samt skade, der af ydelsen er forvoldt på fast ejendom eller på løsøre.

Kelsa Medias ansvar i forbindelse med produktskade er underlagt den i pkt. 6 angivne beløbsmæssige begrænsning. Hvis tredjemand fremsætter krav mod Kelsa Media eller Kunden om erstatningsansvar i henhold til nærværende bestemmelse, skal den anden part straks underrettes herom.

8. Force majeure
Kelsa Media fraskriver sig ethvert ansvar overfor Kunden for forhold, der falder uden for Kelsa Medias kontrol, herunder, men ikke begrænset til forhold, der relaterer sig til lynnedslag, oversvømmelse, krig, strejke, lockout, uregelmæssigheder, systemnedbrud og fejl i selve Internettets infrastruktur.

9. Tredjemands rettigheder
Kelsa Media indestår for, at der ikke i lande inden for EU, USA, Canada og Australien hos tredjemand findes rettigheder i relation til ydelsen, der kan hindre eller fordyre Kundens anvendelse heraf. Varsles og/eller rejses der sag mod Kunden med påstand om krænkelse af tredjemands rettigheder, er Kunden forpligtet til straks at give Kelsa Media skriftlig meddelelse herom.

10. Fortrolighed, videregivelse af kundeoplysninger og reference
Kelsa Media forpligter sig til at behandle alle oplysninger om Kunden fortroligt og pålægger i fornødent omfang underleverandører og andre, der bistår Kelsa Media med levering af services og produkter, tilsvarende forpligtelse.

Kunden pålægges og accepterer ved kontraktunderskrivelse tilsvarende forpligtelse med hensyn til oplysninger om leverancen, herunder oplysninger om de kontraktuelle og økonomiske forhold samt oplysninger om Kelsa Medias forhold.

Kelsa Media forbeholder sig ret til at bruge abonnementsoplysninger til udarbejdelse af generelle statistikker. Kelsa Media er berettiget til loyalt at anvende Kunden som reference, når dette sker i generelle vendinger og uden forpligtelser for Kunden.

11. Persondata og databehandling
11.1. Nærværende punkt 11 finder ikke anvendelse, når Kelsa Media er databehandler for Kunden, i hvilke tilfælde der indgås en særskilt databehandleraftale.

11.2. Kelsa Media respekterer sine kunders forventninger om persondatabeskyttelse og fortrolighed. Kelsa Media indsamler og behandler således persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til EUs databeskyttelsesforordning (GDPR), databeskyttelsesloven og særlovgivning, herunder revisorloven.

11.3. Kelsa Media anvender databehandlere til at opbevare og behandle persondata, der er modtaget fra Kunden eller dennes repræsentant eller andre kilder, ligesom Kelsa Media videregiver persondata til andre relevante tredjeparter, som bistår med levering af ydelsen, eller i den udstrækning dette er nødvendigt for at varetage Kundens interesser og/eller levere den aftalte ydelse.

11.4. I det omfang Kelsa Media modtager persondata fra Kunden om tredjemand, er det Kundens ansvar at sikre sig, at Kunden har ret til at videregive sådanne persondata til Kelsa Media.

12. Løbetid og opsigelse
En aftale om abonnement løber indtil den opsiges. Opsigelse skal ske skriftligt med 3 måneders varsel til udløb af en abonnementsperiode. Abonnementsperioden fremgår af aftalen eller faktura. Såfremt Kunden ikke skriftligt opsiger aftalen om abonnement med ovennævnte varsel til udløb af en abonnementsperiode, fortsætter aftalen automatisk med en tilsvarende abonnementsperiode til de til enhver tid gældende vilkår og priser. Kelsa Media kan til enhver tid opsige aftalen om abonnement med et varsel på 1 måned. I tilfælde af opsigelse fra Kelsa Medias side refunderes det forudbetalte beløb forholdsmæssigt.

13. Varsling af ændringer
Generelle forretningsbetingelser for Kelsa Media kan ændres med et varsel på 30 dage. Kunden varsles enten via e-mail til den e-mailadresse, Kunden oplyser ved bestillingen af abonnement eller via Kelsa Medias hjemmeside. Ændringer af rent begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel. Kelsa Media er berettiget til, uden yderligere varsel at pristalsregulere alle beløb.

Reguleringen må foretages hvert år pr. 1. juli efter udviklingen i Nettoprisindekset fra Danmarks Statistik, dog mininum 2,5% per år.

14. Misligholdelse
Kelsa Media har ret til med øjeblikkelig virkning at opsige aftalen i tilfælde af, at Kunden:

• Misbruger brugen af produktet, herunder, men ikke begrænset til, udførelse af en ulovlig handling.

• Misligholder sine betalingsforpligtelser.

• Tages under konkurs eller anden insolvensbehandling, herunder men ikke begrænset til betalingsstandsning, være sig på egen eller tredjemands anmodning.

15. Tvist og værneting
Aftalen er underlagt dansk ret. Alle tvistigheder skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Eventuelle tvister, der udspringer af aftaleforholdet, behandles af Københavns Byret i første instans.

16. Kontakt
Kelsa Media
Vadestedet 6, DK-8680 Ry
Telefon: +45 22 61 00 41
E-mail: info@kelsamedia.dk
Website: www.kelsamedia.dk